dilluns, 21 de maig de 2007

Isabel resumeix la classe de l'Islam.

La paraula Islam vol dir pau. No és sols una religió, sinó que és una manera
de vida.
Es basa en el següent:

- La Fe: - creure en Déu (Alà) com a únic creador
- creure en els antics profetes
- creure en els àngels
- saber utilitzar el Corà
- Creure en el dia del juí final

- Creure en el Testimoni d’Alà i de Mahoma

- Resar cinc voltes al dia

- Fer el Ramadà, que consisteix a no pecar mentre aquest dura.

- Donar almoina (les persones que cobren i tenen diners de sobra a final de
mes han de donar un 2,5% d’aquest als pobres)

- Peregrinació a la Meca (tot aquell que físicament i econòmicament pugui,
ha d’anar a la Meca almenys una volta a la seva vida)

Tot açò, tant la part teòrica com la pràctica, s’ha de veure reflectit en la
conducta del creient.